top of page

Niet tevreden?

Kinderopvang de Blokkendoos doet er alles aan om dagelijks een goede kwaliteit kinderopvang aan te bieden. 

Toch kan er een keer iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt als u ontevreden bent.

Daarom hebben wij een klachtenregeling opgesteld. In de klachtenregeling beschrijven we onze werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. De regeling voldoet aan de eisen uit de Wet Kinderopvang, artikelen 1.57b en 1.57c

Interne klachtencommissie

Wanneer u als ouder ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Dit kan bijvoorbeeld een pedagogische medewerker of leidinggevende zijn als het om een situatie op de groep gaat. Of een administratief medewerker van kantoor, wanneer het over uw overeenkomst gaat. Komen jullie er er samen niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u een interne klacht bij ons indienen.

U kunt ook direct een interne klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u het belangrijk vindt dat uw klacht zorgvuldig beoordeeld en geregistreerd wordt. U ontvangt van ons dan ook een schriftelijke reactie. Wij nemen alle klachten die schriftelijk bij ons binnenkomen anoniem op in ons jaarlijkse klachtenverslag. Het klachtenverslag brengen we onder de aandacht van ouders en bespreken we met onze oudercommissie. Ook sturen we het naar de toezichthouder van de GGD. Dit zijn we volgens de Wet Kinderopvang verplicht te doen.
 

In de klachtenregeling leest u verder hoe u een interne klacht bij ons kunt indienen, hoe we deze zullen behandelen en waar u terecht kunt voor extra behandeling van uw klacht.

Waarover kunt u een interne klacht indienen?

U kunt bij de Blokkendoos een klacht indienen over, bijvoorbeeld:

  • een gedraging van de houder, van een medewerking, of van iemand die werkt in opdracht van de houder, richting ouder of kind;

  • een werkwijze of regel binnen de kinderopvangorganisatie;

  • de overeenkomst tussen de houder en de ouder(s)

Wanneer uw klacht gaat over een vermoeden van kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag, dan zullen we eerst de Meldcode kindermishandeling kinderopvang gaan gaan gebruiken. Het kan voorkomen dat de nodige stappen uit de Meldcode zijn doorlopen en u nog steeds een klacht heeft over een gedraging, werkwijze en/of de overeenkomst. In dat geval kunt u via deze klachtenregeling alsnog een interne klacht indienen.

Waar en wanneer kunt u extern uw klacht indienen?
Bent u niet tevreden over de bandeling van uw klacht volgens onze interne klachtenregeling en/of over het resultaat na afloop? Dan kunt u ook extern uw klacht indienen. Neem hiervoor contact op met het klachtenloket kinderopvang. Het klachtenloket is beschikbaar voor gratis informatie, advies en bemiddeling.

 

U kunt ook naar de Geschillencommissie Kinderopvang stappen. Alle kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht zich bij de Geschillencommissie aan te sluiten, kinderopvang de Blokkendoos dus ook. 

Wanneer u bij de Geschillencommissie een geschil indient, doet zij een bindende uitspraak voor beide partijen.

 

In de volgende situaties kunt u direct uw klacht indienen bij de Geschillencommissie, zonder eerst de interne klachtenprocedure van kinderopvang de Blokkendoos te hebben doorlopen: 

  • Als u niet tijdig (binnen 6 weken) een beoordeling van uw klacht van de Blokkendoos heeft ontvangen.

  • Wanneer in redelijkheid niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de Blokkendoos indient. U kunt dan denken aan een situatie waarbij de persoon die uw klacht moet beoordelen zelf onderdeel is van uw klacht. Hierdoor kan de interne klachtenafhandeling niet onafhankelijk plaatsvinden.

 

Ook wanneer u direct naar de Geschillencommissie gaat, adviseren wij om vooraf contact op te nemen met het Klachtenloket kinderopvang om te kijken welke route in uw situatie het best gevolgd kan worden.

 

 

kk-twitter-1024x512px.jpg
bottom of page